نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آزمایشگاه کابل

تست های الکتریکی کابل

تست های مکانیکال کابل

آزمون های کابلهای فشار متوسط و فشار قوی
انجام کلیه آزمون های تایپ تست الکتریکی استاندارد IEC 60840
انجام کلیه آزمون های تایپ تست الکتریکی استاندارد IEC 60502
آزمون ضریب تلفات عایقی و تانژانت دلتای کابل در دمای بالا
آزمون تخلیه جزیی (PD) در دمای پایین و دمای بالای کابل
آزمون Heat Cycle (ایجاد سیکلهای گرم کردن تا 5 الی 10 درجه بالاتر از دمای مجاز بهره برداری کابل به کمک تزریق جریان چند کیلو آمپری و همچنین اعمال ولتاژ دو برابر ولتاژ نامی در تمام مدت تست آزمون خمش
آزمون استقامت عایقی ضربه و تحمل ولتاژی فرکانس قدرت
آزمونهای پیشگیرانه
اهمیت آزمون های پیشگیرانه
ارزیابی وضعیت سلامت سیستم در هر زمان مانند ارزیابی وضعیت عایقی تجهیز
امکان تعیین نقاط معیوب و عامل بوجود آورنده آن عیب
جلوگیری از خروج بی برنامه تجهیز
جلوگیری از صدمات جانی پرسنل بهره بردار
امکان تخمین عمر باقی مانده تجهیز
امکان پیاده سازی استراتژی بهینه برای تئوری تعویض
نمونه هایی از آزمون های پیشگیرانه و پایش وضعیت
o آزمون تخلیه جزیی (PD) آفلاین و آنلاین
o آزمون آنالیز گاز و گاز کروماتوگرافی در ترانسفورمرها و …
o انطباق نتایج پیری شتاب یافته آزمایشگاهی و پیری واقعی سیستمهای مانند ژنراتور و …
o پایش وضعیت لرزش و ارتعاش سیستم های دوار
تعیین محل عیب کابل به کمک PD
– ارزیابی وضعیت عایقی کابل های فشار قوی در مرحله pre-commissioning و commissioning به کمک تعریف سطوح نرمال، مرزی و در خطر
– امکان استخراج روند تخریب و پیرشدگی عایق به کمک روند تغییرات تخلیه جزیی
– امکان ارزیابی وضعیت عایقی کابل به صورت آفلاین با اعمال ولتاژ AC برای کابل هایی با طول بیش از یک کیلومتر و همچنین اندازه گیری آنلاین به کمک HFCT و … بدون نیاز به بی برق کردن سیستم
– استفاده از TDR و TDR آماری برای تعیین محل عیب و ضعف عایقی
کابل های خود نگهدار فشار ضعیف مطابق HD 626
اندازه گیری ابعادی و ضخامت عایق و سختی عایق
بررسی های ظاهری مانند پیوستگی کابل و بررسی ساختمان و …
اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی
آزمون کشش عایق و هادی
آزمون های دمای بالا مانند کهنگی، گرماسختی و انقباض …
آزمون های دی الکتریک مانند اعمال ولتاژ و ایمپالس و …
آزمون های نشانه گذاری و بررسی علائم شناسایی
آزمون های محیطی مانند Bad Weathering
آزمون های پیچش و خمش
آزمون های گالوانیزه مانند ضخامت، وزن و یکنواختی
انجام کلیه آزمون های تایپ تست کابل‌های خودنگهدار فشار ضعیف مطابق دستورالعمل توانیر و HD 626
انجام کلیه آزمون های تایپ تست هادی‌های هوایی استاندارد EN 50182 (INSO 17502)
انجام کلیه آزمون های تایپ تست هادی‌های روکشدار استاندارد دستورالعمل توانیر و EN 50397-1
انجام کلیه آزمون های تایپ تست سیم و کابل‌های استاندارد IEC 60227 (ISIRI 607)
آزمون های پیچش و خمش روی رشته های هادی هوایی
آزمون های پوشش رشته های فولادی
بررسی ساختمان و مشخصات هادی تابیده شده و طول تاب لایه ها
آزمون تعیین جرم بر واحد طول هادی هوایی
تعیین مدول الستیسیته هادی هوایی
آزمون های نشانه گذاری و دوام
آزمون های دی الکتریک در هوا و در آب
آزمون آب بندی
آزمون تخریب هادی اصلی
آزمون پیرشدگی الکتریکی
آزمون های محیطی مانند رطوبت، پیرشدگی و خوردگی و …
آزمون ضربه در دمای پایین
آزمون نصب در دماهای عادی، پایین و بالا
عملکرد پیچ سربر

آزمون کابل های الکتریکی تحت شرایط آتش- برقراری مدار IEC 60331 (ISIRI 3082)

آزمون انتشار شعله عمودی بر روی سیم یا کابل IEC 60332 (ISIRI 3081)

آزمون های کنسول و کراس آرم مطابق دستورالعمل توانیر

آزمون Salt spray روی یراق آلات

آزمون کشش افقی کابل

آزمون سوراخ شدگی عایق کابل خودنگهدار

در موارد ” انجام کلیه آزمون های تایپ تست کابل‌های … ” منظور هم تایپ تست الکتریکی و هم غیر الکتریکی است.