نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آزمایشگاه calibration

کالیبراسیون پارامتر های الکتریکی

کالیبراسیون پارامتر های فشار و دما و ...

کالیبراسیون تخصصی

ارائه خدمات بین آزمایشگاهی

اندازه گيري بخش مهمي از فرآيند ساخت و توسعه محصولات مي‌باشد. اندازه‌گيري براي توليد و توسعه استانداردها، براي ارتباط سالم بين خريدار و فروشنده، و همچنين براي اطمينان از مطابقت محصول توليد شده با استانداردهاي مربوطه الزامي است. اندازه‌گيري همچنين براي نظارت و مانيتورينگ فرآيند، چه براي بهينه سازي و چه براي مدلسازي فرآيند مورد نياز مي‌باشد. براي اينكه يك اندازه گيري معتبر باشد و از طرف تمامي طرفين مورد قبول بوده و به يك نحوه تفسير شود مي‌بايستي به يك استاندارد اندازه‌گيري مشترك، از طريق يك سري مقايسه زنجيره وار و پيوسته قابل رديابي باشد. آزمايشگاه‌هاي كاليبراسيون در حكم حلقه‌هاي اين زنجير مي‌باشند كه يك اندازه‌گيري را در نهايت به تعريف آن ارتباط مي‌دهند. اين تعاريف توسط سيستم بين المللي آحاد ارائه شده و مورد توافق بين المللي مي‌باشد. با توجه به فراگير شدن استانداردهاي ISO و اهميت و جايگاه کاليبراسيون در اين استاندارد نقش آزمايشگاه‌هاي كاليبراسيون دو چندان مي‌شود.