شبکه برق با معجزه پایدار مانده است /چالش اصلی صنعت برق؛ بخش توزیع، انتقال

بیطرف خط مشی درستی داشت و کلان نگر بود/ شرایط صنعت برق در ۸ ساله بیطرف خوب بود