نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

</p>
<h4>
<p align="center">سید محسن میرصدری</p>
</h4>
<p>

سید محسن میرصدری

مدیر عامل

ایمیل:mirsadri@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">حمیدرضا صالحی سلمی</p>
</h4>
<p>

حمیدرضا صالحی سلمی

رئیس هیئت مدیره

ایمیل:salehi@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">بابک دنیادیده</p>
</h4>
<p>

بابک دنیادیده

مدیر بازرگانی

ایمیل:donyadideh@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">محمد دانش پیام</p>
</h4>
<p>

محمد دانش پیام

کارشناس بازرگانی قدرت

ایمیل:danesh@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">نکیسا حیدری</p>
</h4>
<p>

نکیسا حیدری

کارشناس بازرگانی EX

ایمیل:heidari@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">ایرج زعفران چی </p>
</h4>
<p>

ایرج زعفران چی

کارشناس بازرگانی LV/HV

ایمیل:zaferanchi@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">الناز اسماعیلی</p>
</h4>
<p>

الناز اسماعیلی

کارشناس بازرگانی

</p>
<h4>
<p align="center">حامد هاشمی دزکی</p>
</h4>
<p>

حامد هاشمی دزکی

مدیر تحقیق و توسعه

ایمیل:hashemi@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">سیده مهسان میرفلاح</p>
</h4>
<p>

سیده مهسان میرفلاح

مدیر فنی آزمایشگاه فشار ضعیف EMC/LV

ایمیل:mirfallah@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">حمید جهانگیر</p>
</h4>
<p>

حمید جهانگیر

مدیر فنی فشار قوی HV

</p>
<h4>
<p align="center">سامان جمشیدی</p>
</h4>
<p>

سامان جمشیدی

مدیر فنی مکانیکال و ATEX

ایمیل:jamshidi@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">الهه براتچی</p>
</h4>
<p>

الهه براتچی

مدیر کنترل کیفیت

ایمیل:baratchi@eepil.com

شهریار مقدسی

moghadasi@eepil.com

محمد رمضان نژاد

ramezannezhad@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">سید مصطفی دزفولیان</p>
</h4>
<p>

سید مصطفی دزفولیان

مدیر فنی ATEX

dezfolian@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">محمد رمضان نژاد</p>
</h4>
<p>

محمد رمضان نژاد

مدیرمالی

ایمیل:ramezannezhad@eepil.com
</p>
<h4>
<p align="center">شهریار مقدسی</p>
</h4>
<p>

شهریار مقدسی

معاونت مالی اداری

ایمیل:moghadasi@eepil.com
دریافت چارت سازمانی