نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

سید محسن میرصدری

مدیر عامل

بنا به تصمیمات هیئات مدیره آقای دکتر سید محسن میرصدری به عنوان مدیر عامل منصوب شد