نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

sim

شبیه سازها به منظور آموزش کاربران و آشنایی با شرایط واقعی جهت بالابردن قدرت و سرعت تصمیم گیری هنگام کار با تجهیزات مختلف تحت شرایط متنوع و متغیر بکار می روند.
برای بررسی رفتار و عملکرد سیستمهایی که دسترسی به کل و یا قسمتهای مختلف آن به دلایل ایمنی و هزینه بر بودن و… امکانپذیر نیست، ایجاد مجموعه های سخت افزاری یا نرم افزاری با هزینه کمتر و ابعاد کوچکتر که توانایی شبیه سازی رفتارها و عملکردهای سیستم در حالت واقعی را داشته باشد، کارساز می باشد.
در سیستم طراحی شده که می توان آنرا شبیه ساز آنالوگ سیستم قدرت نامید، قابلیت تجزیه و تحلیل پدیده های سیستم قدرت به صورتی که در یک شبکه قدرت واقعی از مرحله تولید تا مصرف اتفاق می افتند، وجود دارد.
در واقع این سیستم، مدل کوچک شده یک شبکه قدرت بزرگ است که شامل ژنراتور، ترانسفورماتور، خطوط انتقال و غیره می باشد و مشخصه های قسمتهای مختلف را بصورت واقعی مدلسازی می نماید.

نمودار تک خطی سیمولاتور مطابق با شکل ذیل می باشد