نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

۴۵

آزمایشگاه Relay

تست عملکرد دینامیکی و الکتریکی

پوشش کامل الزامات IEC 60255

تست های مکانیکی و ارتعاشات

تست های محیزی در شرایط عملکرد

آزمونهای عملکرد، دقت، محیطی، مکانیکال، EMC و … مربوط به رله های Distance، Differential، O Current، U/O Voltage، U/O Frequency، حفاظت موتور، ژنراتور و … در آزمایشگاههای اپیل قابل انجام می باشند.

سازگاري الكترومغناطيسي EMC:

سازگاري الكترومغناطيسي عبارت از توانايي عملكرد تجهيزات و سيستمهاي الكترونيكي در محيط هاي الكترومغناطيسي است، بدون آنكه از آن تاثير بپذيرد و يا روي آن تاثير بگذارد. در واقع EMC يك معيار مهم از بخش كيفيت محصول مي باشد و جهت نمايش انطباق محصولات (تجهيزات) با مقررات تعيين شده توسط استاندارد، تجهيزات الكترونيك بايد تائيديه تست مربوطه را دارا باشند.

آزمايشگاه EMC شركت آزمايشگاههاي صنايع انرژی با همكاري آزمايشگاه EMC دانشگاه اميركبير توانايي انجام آزمونهاي ذيل را دارا مي باشد:

      • آزمونهاي EMI (تداخل الكترومغناطيسي Electromagnetic Interference)
            • Radiated Emission up to 18 GHz / CISPR 22
            • Conducted Emission / CISPR 22
            • Current Harmonics / IEC 61000-3-2
            • Flicker / IEC 61000-3-3
      • آزمونهاي EMS (حساسيت الكترومغناطيسي Electromagnetic Susceptibility):
            • ESD / IEC 61000-4-2
            • RF Radiated / IEC 61000-4-3
            • Burst / IEC 61000-4-4
            • Surge / IEC 61000-4-5
            • Power Frequency Magnetic Field / IEC 61000-4-8
            • Voltage Dips and Short Interruptions / IEC 61000-4-11

مزایای تست EMC

حصول اطمينان از ايمن بودن تجهيزات در برابر منابع ايجاد پديده هاي گذرا و دائم راديو فرکانسي

EMC = EMI + EMS

Electromagnetic compatibility = Electromagnetic interference + Electromagnetic susceptibility

جدول (۱): آزمون های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- اندازه گیری ابعادی و بازرسی چشمی

جدول (۱): آزمون های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- اندازه گیری ابعادی و بازرسی چشمی

ردیف نام آزمون نوعی استاندارد مرجع
۱ Dimension and structure and visual inspection
(آزمون های ابعادی و بازرسی چشمی)
IEC 60255-1

جدول (۲): آزمون های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- آزمون های محیطی

جدول (۲): آزمون های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- آزمون های محیطی

ردیف نام آزمون نوعي استاندارد مرجع
۱ Dry heat test + Verification of function and operation
(آزمون محیطی-گرمای خشک در شرایط عملکرد)
IEC 60255-27
۲ Cold test + Verification of function and operation
(آزمون محیطی-سرما در شرایط عملکرد)
IEC 60255-27
۳ Dry heat test at maximum storage temperature
+ Verification of function
(آزمون محیطی-گرمای خشک در حداکثر دمای انبارش در شرایط عملکرد)
IEC 60255-27
۴ Cold test at minimum storage temperature
+ Verification of function
(آزمون محیطی-سرما در حداقل دمای انبارش در شرایط عملکرد)
IEC 60255-27
۵ Change of temperature test (cyclic) + Verification of function
(آزمون محیطی-تغییرات دمایی و تست سیکلیک در شرایط عملکرد)
IEC 60255-27
۶ Damp heat steady state test +
Verification of function & dielectric
(آزمون محیطی-گرمای مرطوب در حالت مانا+ بررسی صحت عملکرد+ تست های دی الکتریک)
IEC 60255-27

جدول (۳): آزمونهای قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- آزمون های EMC

جدول (۳): آزمونهای قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- آزمون های EMC

ردیف نام آزمون نوعي استاندارد مرجع
۱ Radiated radio frequency electromagnetic field+Verification of function

(آزمون میدان الکترومغناطیسی امواج با فرکانس رادیویی+ بررسی صحت عملکرد)

IEC 60255-27
۲ Electrostatic discharge (ESD)+ Verification of function(آزمون الکتریسیته ساکن+ بررسی صحت عملکرد) IEC 60255-26
۳ Power frequency magnetic field +Verification of function(آزمون میدان الکترومغناطیسی فرکانس قدرت+ بررسی صحت عملکرد) IEC 60255-26
۴ Conducted disturbance induced by radio frequency fields+Verification of function

(آزمون تداخلات هدایتی فرکانس رادیویی+ بررسی صحت عملکرد)

IEC 60255-26
۵ Electric fast transient/burst immunity (EFT) +Verification of function IEC 60255-26
۶ ۱ MHz burst immunity tests -damp oscillatory waves+Verification of function IEC 60255-26
۷ Surge immunity tests+ Verification of function IEC 60255-26
۸ Power frequency immunity (BI only)+ Verification of function IEC 60255-26
۹ Radiated emission IEC 60255-26
۱۰ Conducted emission IEC 60255-26
۱۱ Change of auxiliary energizing quantity IEC 60255-26

جدول (۴): آزمون­های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه­های صنایع انرژی- آزمون های ایمنی

جدول (۴): آزمون­های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه­های صنایع انرژی- آزمون های ایمنی

ردیف نام آزمون نوعي استاندارد مرجع
۱ Verification or measurement of clearance and creepage distance( Power frequency Dielectric strength test)

آزمون­های ارزیابی عایقی

IEC 60255-1IEC 60255-27
۲ IP IEC 60255-1IEC 60255-27
۳ Impulse voltageآزمون ایمپالس و ولتاژ ضربه IEC 60255-1IEC 60255-27
۴ Protective bonding resistance IEC 60255-1IEC 60255-27
۵ Verification of insulation resistance (after environmental tests)اندازه گیری مقاومت عایقی IEC 60255-1IEC 60255-27
۶ Flammability of insulating materials componentsand fire enclosures IEC 60255-1IEC 60255-27

جدول (۵): آزمون­های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه­های صنایع انرژی- آزمون های مکانیکی و ارتعاش

جدول (۵): آزمون­های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه­های صنایع انرژی- آزمون های مکانیکی و ارتعاش

ردیف نام آزمون نوعي استاندارد مرجع
۱ Vibration response(Sinusoidal)+ Verification of function

(آزمون ارتعاش و ویبره سینوسی در شرایط response)

IEC 60255-1IEC 60255-27

IEC 60255-21

۲ Vibration endurance (Sinusoidal)+ Verification of function

(آزمون ارتعاش و ویبره سینوسی در شرایط تحمل)

IEC 60255-1IEC 60255-27

IEC 60255-21

۳ Shock response + Verification of function(آزمون شوک در شرایط response) IEC 60255-1IEC 60255-27

IEC 60255-21

۴ Shock withstand + Verification of function(آزمون شوک در شرایط تحمل) IEC 60255-1IEC 60255-27

IEC 60255-21

۵ Bump + Verification of function IEC 60255-1IEC 60255-27

IEC 60255-21

۶ Seismic + Verification of function(آزمون زلزله) IEC 60255-1IEC 60255-27

IEC 60255-21

جدول (۶): آزمون های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- آزمون های بررسی صحت دقت و عملکرد

جدول (۶): آزمون های قابل انجام آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی- آزمون های بررسی صحت دقت و عملکرد

ردیف نام آزمون نوعي استاندارد مرجع
۱ Steady state functions and operations IEC 60255-1IEC 60255-100 series

IEC 60255-151

IEC 60255-149

IEC 60255-127

IEC 60255-121

۲ Dynamic and transient functions and operations IEC 60255-1IEC 60255-100 series

IEC 60255-151

IEC 60255-149

IEC 60255-127

IEC 60255-121