نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

۱۰۹

انجام تست سوییچ

عقد قرارداد همکاری با LVT ترکیه

تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط

پست کمپکت

عقد قرارداد با ICMET رومانی

اطلاعات switch جایگزین گردد

گواهینامه ATEX برای تجهیزاتی که در محیطهای قابل انفجار نصب میشوند مورد نیاز می باشد. بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا تجهیزات مرتبط با محیطهای ضد انفجار باید الزامات و تاییدیه دایرکتیو ATEX را دارا باشند. البته ع الوه بر اتحادیه اروپا در سایر کشورها مانند آمریکای شمالی و … نیز این نشان شناخته شده است. تاریخچه این گواهینامه به حدود سال ۱۹۰۰ برای معدنچیان بر میگردد، اما اجباری شدن آن برای تجهیزات، سیستمهای کاری، سازندگان و سازمانهای نظارتی مربوط سال ۲۰۰۳ است. این دایرکتیو عموماً برای تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرد که در محیطهای قابل انفجار نصب شده و قابلیت ایجاد انفجار را دارند. دایرکتیو ATEX تعدادی از مهمترین قوانین، اصول فنی و کیفیتی برای تجهیزات ضد انفجار را مشخص مینماید و هر تولید کننده ای موظف است برای تجهیز ضد انفجار تولیدی خود نشان ATEX نمایانگر مشخصات و ویژگیهای آن تجهیز را اخذ نموده و بر روی تجهیز درج کند. مهمترین توضیحات مرتبط با گواهینامه ATEX به شرح زیر است:
• نوع ماده قابل انفجار، میزان ماده قابل انفجار و فرکانس بروز رخدادهای خطرناک و افزایش دمایی تجهیز نسبت به کلاس دمایی آن از مهمترین ویژگی های تجهیز و نشان ATEX میباشند.
• گواهینامه ATEX برای صنایع مختلفی مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، خودروسازی و محیطهای صنعتی مانند کارخانجات کاغذ سازی، آرد و … کاربرد داشته و الزامات این دایرکتیو شامل حال محیطهای مذکور میگردد.
• حفظ رعایت کیفیت و الزامات استانداردهای مرتبط با محصولات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به حساسیت فوق العاده آن از نظر عدم عملکرد و عدم وقفه در تامین مواد مورد نیاز صنعت، ایمنی و حفظ س المت جانی کاربران و مصرف کنندگان و همچنین اطمینان از عملکرد طولانی تجهیزات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شرکت اپیل در راستای ارتقای کیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع قابل انفجار مانند کارخانه های آرد، کاغذ سازی و … در گام اول اقدام به راه اندازی آزمایشگاه آزمونهای ضد انفجار EX نموده است. ع الوه بر این شرکت اپیل با تکیه بر دانش روز دنیا و با تکیه بر توانمندی مهندسین اپیل، متخصصین صنعتی و دانشگاهی از آزمایشگاه ضد انفجار خود همراه با ممیزی شرکت ECM ایتالیا به عنوان یکی از معتبرترین NB های اتحادیه اروپا در زمنیه ATEX و اخذ تایید صلاحیت آزمایشگاه در زمستان سال ۱۹۳۱ بهره برداری نموده است. هم اکنون این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات و آزمونهای مورد نیاز تجهیزات ضد انفجار میباشد.